Vesti

Kadeti Hrvatske prvi na memorijalu “Miljan Miljanić”

Mlađa kadetska reprezentacija Srbije zauzela je treće mesto na Memorijalu ,,Miljan Miljanić”, koji je juče završen u Beogradu i Staroj Pazovi.

U trećem kolu na stadionu Čukaričkog Hrvatska je savladala Srbiju 3:1 (3:0). Drugo mesto pripalo je Sloveniji, koja je u Staroj Pazovi igrala nerešeno protiv Crne Gore 1:1.

Na stadionu Čukaričkog, po toplom i prijatnom vremenu za igru, pred oko 200 gledalaca, utakmicu je sudio je Jovan Šegrt iz Srbije.

Strelci su bili: Bajić u 3, Šego u 13. i 29. minutu za Hrvatsku, a Stuparević u 60. minutu za Srbiju. Žu­ti kar­to­ni: Ilić (Sr­bi­ja), Mi­ku­lić (Hr­vat­ska).

Srbija: Mi­lo­je­vić, Mi­tro­vić (od 41. min Si­mo­no­vić), Jan­ko­vić (od 41. min An­tić), Pa­vlo­vić, Ka­me­no­vić (od 41. min Še­ho­vić), Ilić, Ko­kir (od 75. min Bo­sić), Sto­šić (od 41. min Ži­kić), Đer­lek, Ne­ško­vić, Stu­pa­re­vić.

Hrvatska: Ko­tar­ski (od 50. min Jo­si­po­vić), Mi­ku­lić (od 63. min Hr­voj), Šu­ta­lo (od 63. min Nik­šić), Ra­dić, Čo­li­na, Pa­la­ver­sa (od 79. min Go­ri­čan), Kri­zma­nić (od 50. min Tro­gran­čić), Ba­jić (od 50. min Vuk), Ha­nu­ljak (od 63. min Lju­bić), Kre­ko­vić (od 50. min Mi­tro­vić), Še­go (od 79. min Lo­vrić).

Mla­đi ka­de­ti Hr­vat­ske, igra­či ro­đe­ni 2000. go­di­ne i mla­đi, za­slu­že­no su osvo­ji­li po­bed­nič­ki pe­har na tre­ćem me­mo­ri­jal­nom tur­ni­ru „Mi­ljan Mi­lja­nić”. Po­sle Špa­ni­je i Ru­si­je i kom­ši­je su sla­vi­le na tak­mi­če­nju u čast le­gen­de na­šeg i jugoslovenskog fud­ba­la

Se­lek­tor mla­đih ka­de­ta Sr­bi­je Ilija Stolica pri­znao je za­slu­žen po­raz:

– Pr­vi gol pri­mljen je po­sle auta i umno­go­me je uti­cao da u pr­vom po­lu­vre­me­nu ne li­či­mo na se­be. Mo­gli smo da go­lom iz penala vra­ti­mo sa­mo­po­u­zda­nje i pro­me­ni­mo ri­tam me­ča, ali ni­smo us­pe­li. Re­a­go­va­li smo do­bro u na­stav­ku, za­tre­sli mre­žu i stvo­ri­li ne­ko­li­ko šan­si. Iz­vu­ći će­mo po­u­ke iz ovog po­ra­za, tur­nir je ve­li­ko is­ku­stvo za nas.

Utakmici je prisustvoavo i selektor Srbije Slavoljub Muslin.

– Lo­še smo od­i­gra­li pr­vo po­lu­vre­me. Bi­lo je do­sta bo­lje u na­stav­ku,is­ta­kao je Mu­slin po za­vr­šet­ku me­ča.