Vesti

Slovenija iznenadila Srbiju

U prvoj utakmici trećem Memorijala “Miljan Miljanić”, koji okuplja igrače rođene 2000. godine, juče je u Beogradu reprezentacija Slovenije savladala Srbiju sa 1:0 (0:0). Jedini pogodak postigao je Trontelj u 80. minutu.

Na stadionu Čukaričkog, po toplom i prijatnom vremenu za igru, pred 100 gledalaca, sudio je Ivan Stamenković iz Srbije.

Srbija se sutra sastaje sa Crnom Gorom. U drugoj utakmici turnira Hrvatska je pobedila Crnu Goru sa 2:1 (1:1).

SR­BI­JA: Mi­lo­je­vić, Mi­tro­vić (od 58. min Ko­stić), An­tić, Pa­vlo­vić, Ka­me­no­vić (od 58. min Še­ho­vić), Ilić, Stu­pa­re­vić (od 58. min Bo­sić), Ži­kić (od 58. min Đer­lek), Sto­šić, Ne­ško­vić, Agra­fi­o­tis (od 76. min Ta­dić).

SLO­VE­NI­JA: Mre­žar, Pa­vlev (od 63. Švej­ger), Mi­ten­dor­fer, Sto­ji­no­vić, Tron­telj, Zec, Kur­to­vić, Ro­rič (od 63. Sta­re), Mat­ko (od 35. Gre­go­rin), Ja­ku­po­vič (od 78. Ča­ter), Kru­e­ziu (od 52. De­mi­ro­vić).

Da u fud­ba­lu prav­da ne po­be­đu­je uvek po­ka­za­la je pr­va utak­mi­ca na tre­ćem Me­mo­ri­jal­nom tur­ni­ru „Mi­ljan Mi­lja­nić”. Or­li­ći su do­mi­ni­ra­li to­kom ce­log me­ča, Stu­pa­re­vić ni­je re­a­li­zo­vao je­da­na­e­ste­rac, bri­lji­rao je gol­man go­sti­ju Mre­žar, a u na­dok­na­di vre­me­na Slo­ven­ci su po­sti­gli po­be­do­no­sni gol. Sve je to deo lek­ci­je o sa­zre­va­nju, a iza­bra­ni­ci Ili­je Sto­li­ceima­će vre­me­na da je sa­vla­da­ju.

Te­kao je pr­vi od tri mi­nu­ta na­dok­na­de vre­me­na, go­sti su kre­nu­li u je­dan od po­sled­njih na­pa­da. Žan Tron­telj je na le­voj stra­ni še­sna­e­ster­ca do­če­kao pas sa sre­di­ne te­re­na, is­tr­čao je gol­man Mi­lo­je­vić, ali uza­lud, le­vi bek Slo­ve­ni­je po­slao je lop­tu u mre­žu i šo­ki­rao sve na sta­di­o­nu Ču­ka­rič­kog – 0:1.

– Po­tvr­di­lo se ne­pi­sa­no fud­bal­sko pra­vi­lo da kad eki­pa ne is­ko­ri­sti šan­se bi­va ka­žnje­na. Ni­smo za­slu­ži­li ova­kav is­hod. Da smo re­a­li­zo­va­li je­da­na­e­ste­rac u pr­vom po­lu­vre­me­nu utak­mi­ca bi se od­vi­ja­la u dru­gom sme­ru, rekao je posle utakmice selektor Srbije Ilija Stolica.