Vesti

U-17:Mađarska-Srbija 2-0

U 3. kolu međunarodnog kadetskog turnira ,,Rackeva” danas je u Dabasu domaća selekcija Mađarske savladala Srbiju 2:0 (2:0). Strel­ci: Še­ho­vić auto­gol u 10. i Hor­vat u 30. mi­nu­tu.

Mađarska: Ba­laž, Bi­dži­lu­ja (od 55. min Ter­be), Opav­ski, Čo­ka (od 77. min Uj­va­ro­ši), Đi­o­ri, Čon­ka (od 70. min Li­pot), Šo­bo­šlai, Vin­kler (od 55. min Ti­ma­ri), Šon (od 77. min Kiš), Hor­vat (od 70. min Šo­bot), Ben­ce.

Srbija: Mi­lo­je­vić, Si­mo­no­vić, Mar­ko­vić, Še­ho­vić, Ka­me­no­vić (od 41. min An­tić), Ilić, Đer­lek, Ga­vrić, Stu­pa­re­vić (od 41. min No­vić), Bo­sić (od 55. min Jan­ko­vić), Ne­ško­vić (od 55. min Ko­kir).

Na sli­čan na­čin kao u du­e­lu sa Škot­skom ka­det­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je (igra­či ro­đe­ni 2000. go­di­ne i mla­đi) po­ra­že­na je i u po­sled­njem ko­lu tur­ni­ra „Rac­ke­ve” u Ma­đar­skoj. Tako je do­ma­ćin tri­jum­fao na tak­mi­če­nju, jer je Škot­ska sa­vla­da­la Če­šku.

Tre­ći put za­re­dom naši momci su sa­mi se­bi da­li gol. Zla­tan Še­ho­vić jeu po­ku­šaju da lop­tu iz­bi­je u kor­ner pogodio sopstvenu mre­žu. Dru­gi gol do­ma­ćin je po­sti­gao u 30. mi­nu­tu.